Search form

Search all BPS schools

Click here on any page for easy access to the
DISTRICT PAGES.

You are here

Hoan Nghinh!

Giáo Dục  Công Lập Bloomington muốn cung ứng những dữ kiện trên mạng cho các gia đình Việt Nam.  Trang mạng này đang trong tình trạng khai triển.

Nếu quý vị có những thắc mắc xin liên lạc:


Hưng Phùng
Cố Vấn Văn Hoá
hphung@isd271.org
Điện thoại trực tiếp: 952-681-5205


Hay liên lạc:

Đường dây hổ trợ ngôn ngữ: 952-681-6412
Link to Peachjar Newsletter

district Events