Search form

Search all BPS schools

Click here on any page for easy access to the
DISTRICT PAGES.

You are here

Xin Chuyển Trường Ngay Trong Học Khu

Chuyển trong Học Khu Bloomington

Phụ huynh / người giám hộ cư ngụ ở Bloomington và muốn con em mình theo học một trường khác hơn là trường trong khu vực mình cư trú cho niên học tới có thể hoàn tất đơn  yêu cầu chuyển trong học khu. (Xem Nội Quy 503,2 Phân Phối Học Sinh /trang mạng Nội Quy & Điều Lệ Chuyển Trường của Hội đồng quản trị.)
 
Các yêu cầu phải được nộp trong ngày ghi danh được liệt kê dưới đây cho mỗi cấp khối và phải được nộp trực tuyến. Trang mạng này sẽ không thu nhận đơn đệ trình sau những ngày này. Nếu quý vị không thể hoàn tất yêu cầu trực tuyến được, xin vui lòng liên lạc với văn phòng trường hiện tại của quý vị để được hỗ trợ. Quý vị cũng có thể điền và nộp đơn này đến trường: Đơn cho Tiểu HọcĐơn cho Trung Học.
 
Xin khuyến khích Phụ huynh/người giám hộ để gửi đơn yêu cầu sớm trong tiến trình. Chuyển Trường sẽ tùy thuộc vào số lượng và hạn chế để bảo đảm  sự cân bằng chỉ số ghi danh ở các trường. Sau khi nhận được yêu cầu này, quý vị sẽ nhận được điện thư xác định thời điểm nào sẽ có quyết định chấp thuận.
 
Nếu quý vị có thắc mắc, xin vui lòng liên lạc với hiệu trưởng hiện tại của quý vị.
 

Các Ngày  Yêu Cầu Chuyển Trường

Yêu cầu chuyển trường cho niên học 2013-14 sẽ bắt đầu ngày 23 tháng 10 năm 2012. Ngày cụ thể sẽ được đăng ra khi chúng được hoàn thành.

Đơn xin trên mạng cho niên học 2015-16 đã đóng.  

Đơn xin chuyển trường cho niên học 2016-17 sẽ bắt đầu vào tháng 10 2015.  Thời gian thuyên chuyển cho niên học 2016-17 sẽ thành lập trong thời gian sau.  Xin xem lại thông tin cho các dữ kiện cập nhật. 
Nếu quý vị có các câu hỏi gì, xin liên lạc với hiệu trưởng trường. 
Chuyển giao ứng dụng liên kết
Link to Peachjar Newsletter

district Events