Search form

Search all BPS schools

Click here on any page for easy access to the
DISTRICT PAGES.

You are here

Ghi Danh cho Trường tiểu học từ lớp 1 tới lớp 5

1. Gọi trường trong khu vực của quý vị làm hẹn để gặp với giáo chức, người giúp ghi danh cho con em quý vị. Địa chỉ trường và số điện thoại có thể được tìm thấy trên trang mạng School Profiles .
 
2. Các giấy tờ sau đây sẽ cần phải được hoàn thành trước khi ghi danh. Xin vui lòng liên lạc với các trường để có các mẩu đơn thích hợp:
• Mẫu đơn ghi danh
• Hồ sơ về chủng ngừa
• Bằng chứng về nơi cư trú (giấy hợp đồng thuê hay mua nhà hoặc hóa đơn điện, nước hiện hành)
• Tên và địa chỉ của trường cũ học qua nếu có (Chúng tôi sẽ yêu cầu học bạ và hồ sơ y tế từ trường đó.)
• Bằng chứng về ngày tháng năm sinh và tên họ (mẫu giáo và những người mới đến Hoa Kỳ)
• Những mẫu đơn của quyền lợi giáo dục nếu có
 
3. Tham dự cuộc họp theo lịch trình hẹn, nơi giáo chức từ các trường tiểu học mà quý vị đã chọn để được hướng dẫn quý vị qua tất cả tiến trình trong thủ tục ghi danh.
 

Ghi Danh Mùa Hè

Nếu quý vị muốn nhận thông tin về ghi danh cho con em quý vị từ mẫu giáo đến lớp 5, xin vui lòng liên lạc với cô Brenda Wibbens tại Trung tâm Học Khu Giáo dục tại 952-681-6478 hoặc bwibbens@bloomington.k12.mn.us
 

Cảm ơn quý vị đã lựa chọn Khu Học Chánh Bloomington!

 
Link to Peachjar Newsletter

district Events