Search form

Search all BPS schools

Click here on any page for easy access to the
DISTRICT PAGES.

You are here

Ghi Danh cho cấp hai Trường trung học: từ lớp 6- lớp 8

1. Liên lạc với các văn phòng cố vấn của các trường cấp hai mà quý vị muốn ghi danh cho con em mình để sắp xếp cuộc hẹn với giáo chức cố vấn.
 
2. Để chuẩn bị cho cuộc hẹn này, xin vui lòng chuẩn bị các giấy tờ cần thiết sau đây:
• Giấy khai sinh
• IEP (dành cho giáo dục đặc biệt)
• Hồ sơ chủng ngừa
• Bằng chứng về nơi cư trú (hợp đổng thuê hay mua nhà hoặc hóa đơn điện nước hiện hành)
• Học bạ
 
3. Dự buổi họp theo lịch trình đã hẹn, nơi giáo chức từ các trường cấp hai này mà quý vị đã chọn để được hướng dẫn qua tất cả những thủ tục trong tiến trình ghi danh.
 

Cảm ơn quý vị đã lựa chọn Trường Công Lập Bloomington!

Link to Peachjar Newsletter

district Events