Search form

Search all BPS schools

Click here on any page for easy access to the
DISTRICT PAGES.

You are here

Ghi Danh cấp ba từ lớp 9- lớp 12

1. Sắp xếp một cuộc hẹn bằng cách gọi văn phòng cố vấn tại các trường trung học cấp ba nơi học sinh có ý định ghi danh.
• Trung học cấp ba Jefferson, 4001 W. 102 St, 952-806-7600
• Trung học cấp ba Kennedy, 9701 Nicollet Ave. S., 952-681-5000
 
2. Chuẩn bị cho cuộc hẹn này bằng cách trình các giấy tờ cần thiết theo đây tại thời điểm ghi danh:
• Giấy khai sinh
• Các tiêu chuẩn tốt nghiệp
• IEP (giáo dục đặc biệt)
• Hồ sơ chủng ngừa
• Những yêu cầu tiêm chủng : Luật tiểu bang đòi hỏi tất cả học sinh phải đáp ứng yêu cầu tiêm chủng cụ thể, ở các cấp, khối khác nhau trước khi đi học.
• Bằng chứng về nơi cư trú (tờ hợp đồng  thuê mua nhà hoặc hóa đơn điện nước hiện hành)
• Các hồ sơ điểm thi kiểm tra của tiểu bang
• Học Bạ
3. Tham dự buổi họp theo lịch trình đã hẹn, nơi giáo chức tư vấn từ các trường cấp ba này nơi quý vị đã chọn, để được hướng dẫn qua các tiến trình trong thủ tục ghi danh. Nhận thêm thông tin bổ sung về ghi danh và được giải đáp các thắc mắc hay quan tâm mà quý vị  hoặc của con em của mình, nếu có.
 

Cảm ơn quý vị đã lựa chọn Trường Công Lập Bloomington!

Link to Peachjar Newsletter

district Events