Search form

Search all BPS schools

Click here on any page for easy access to the
DISTRICT PAGES.

You are here

Ghi Danh

Ghi Danh Trong Mùa Hè

Các gia đình muốn ghi danh học vào mùa thu tới nên tới Văn Phòng Liên Kết Gia Đình có trụ sở tại Trung tâm gia đình ở trường Pond & Văn Phòng Chào Đón. Có các giáo chức đa văn hóa và đa ngôn ngữ sẳn sàng để hỗ trợ quý gia đình. 

Địa chỉ
Trung Tâm Gia Đình & Chào Đón tại Pond
9600 3rd Avenue South
Bloomington, MN 55420

Giờ làm việc
Thứ Hai & Thứ Tư, 10:00-06:00 chiều
Thứ Ba, thứ Năm và thứ Sáu, 8:30-04:30 chiều
hoặc theo lịch hẹn 

Điện thoại: 952-681-6248
Email: familyengagement@bloomington.k12.mn.us

Link to Peachjar Newsletter

district Events