Search form

Search all BPS schools

Click here on any page for easy access to the
DISTRICT PAGES.

You are here

Các Chương Trình và Hỗ Trợ Phục Vụ

Văn Phòng Bình Đẳng Giáo Dục cố phấn đấu về cả hai mặt tích cực và chủ động về các vấn đề và tư tưởng tác động đến học sinh và gia đình, và phát triển học sinh và thành công trong Khu Học Chánh Bloomington. Các phục vụ theo đây nhằm hướng tới những mục tiêu kể trên.
 

Các chương trình

Văn Phòng Bình Đẳng Giáo Dục tài trợ và tạo điều kiện cho hàng loạt các chương trình tiếp cận với học sinh và gia đình trong sự nỗ lực hầu thúc đẩy sự đồng cảm văn hóa, thông hiểu và cùng tạo niềm khuyến khích về những sự khác biệt giữa tất cả chúng ta.

Dành Cho Học Sinh

Chúng tôi cung cấp nhiều cơ hội cho các học sinh tham gia  trong việc mở rộng kiến thức, cảm nhận văn hóa và sự hiểu biết của các em . Chúng tôi hoan nghinh sự đa dạng này bằng cách tài trợ các chương trình và các nhóm sau:
• Shades của nhóm Brown - tại các trường trung học cấp ba Jefferson và Kennedy và Trường trung học Olson cấp hai.
• Nhóm Sinh Hoạt Học Sinh gốc Mễ Tây Cơ - tại trường trung học cấp ba ở Jefferson và Kennedy
• Nhóm Sinh Hoạt Học Sinh gốc châu Á - tại trường trung học cấp ba ở Jefferson và Kennedy
• Nhóm Kèm Dạy cấp hai - tại Cấp Hai Valley View
• Nhóm Thưởng Thức Túc Cầu & Gầy Dựng Kỷ Năng
• Nhóm hướng dẫn VSS (Cơ Quan Xã hội Việt Nam)
• Nhóm hướng dẫn UCAM (Liên Hiệp Hội Cam Bốt Minnesota)
• BDPA (Thành Viên Nhóm Da Đen về Tiến Hành Dữ Kiện) – Bộ môn học Tám tuần dành cho học sinh cấp hai
• SEED (Nâng Cao Sở Hữu và Đa Văn Hóa Giáo Dục) cho vị thành niên - cho học sinh cấp ba
• Tạo phương tiện chuyên chở học sinh để tham gia Nhóm Học sau giờ bãi trường
• Realife - dành cho nam giới trung học cấp ba
• G.I.R.L.S. (Nữ Giới trong Hiện Cảnh) - dành cho phái nữ cấp ba
• Đội ngũ Lãnh Đạo - dành cho học sinh trung học cấp ba
• Nhóm Liên Kết
• Hỗ trợ Dạy Kèm
• Hỗ Trợ Giao Liên  Văn hóa - Yêu cầu hỗ trợ ở đây
• Riêng dành chương trình giáo dục Người Bản Xứ Da Đỏ , xin liên lạc cô Hiedi Hecker  hoặc Lisa Benjamin.
 

Cho phụ huynh / người giám hộ và Gia Đình

Chúng tôi cũng cảm thông sự nhiệt tình và cảm nhận về sự đa dạng chủng tộc văn hóa trong cộng đồng, đặc biệt là phụ huynh / người giám hộ và gia đình các học sinh trong Khu Học Chánh công Lập Bloomington, qua nhiểu chương trình khác nhau hầu gia tăng sự tham gia của các gia đình và nâng cao sự đa dạng này.
Chúng tôi tài trợ cho các chương trình tham gia phụ huynh sau đây và cung cấp các thông tin cho phụ huynh/người giám hộ và gia đình trong học khu như sau:
 
• Nhóm Gia đình gốc Châu Mỹ La Tinh
• Nhóm Zumba Châu Mỹ La tinh
• Nhóm Phụ Huynh Somali
• Thông tin Giới Thiệu Giáo Dục Đặc Biệt
• Hỗ trợ Học Sinh Ghi Danh
• Giám Định Vỡ Lòng
• Hỗ trợ Thông Giao Văn Hóa - Yêu cầu hỗ trợ ở đây
• Đối với các chương trình giáo dục Bản Xứ Da Đỏ và hỗ trợ xin vui lòng liên lạc với cô Hiedi Hecker hoặc cô Lisa Benjamin.
 

Các Thông Giao Văn Hóa

Gema Beltran
Điện thoại: 952-681-6409
Hiện đang làm giúp hàng tuần cho các nhu cầu của các trường tiểu học Washburn và Westwood .
 
Lisa Benjamin
Thông Giao Văn Hóa Bản Xứ Da Đỏ
(Văn phòng tại trường Trung Học cấp hai Olson)
Điện thoại: 952-806-7954
Fax: 952-806-7951
Hiện đang phục vụ hàng ngày cho các nhu cầu của học sinh Da Đỏ Bản Xứ trên toàn học khu.
 
Chinda Gregor
Điện thoại: 952-681-6415
Hiện đang phục vụ hàng tuần cho các nhu cầu của trường tiểu học Indian Mounds, và trung học cấp ba Jeffferson và Kennedy  .
 
Hiedi Hecker
Thông Giao Văn Hóa Da Đỏ Bản Xứ
(Văn phòng tại trường Trung Học cấp hai Olson)
Điện thoại: 952-806-7954
Hiện đang phục vụ các nhu cầu của sinh viên Ấn Độ Mỹ trên toàn học khu hàng ngày.
 
Laura Kruchten
Điện thoại: 952-681-6410
Hiện đang phục vụ hàng tuần cho các nhu cầu của Tiểu học Valley View, và trường trung học cấp ba Jefferson & Kennedy .
 
Nelson Madrid
Điện thoại: 952-681-6416
Hiện đang phục vụ hàng tuần cho các nhu cầu của tiểu học Normandale Hills và cấp hai Valley View.
 
Phùng Hưng
Điện thoại: 952-681-6413
Hiện đang phục vụ hàng ngày cho các nhu cầu của Trung Học Cấp Ba Kennedy.
 
Richard Scott
Điện thoại: 952-681-6414
Hiện đang phục vụ hàng tuần cho các nhu cầu của tiểu học cộng đồng Hillcrest, tiểu học Normandale Hills, Ridgeview, và trung học cấp ba Jefferson và Kennedy.
Điện thoại: 952-681-6412
 

Đường Dây Hổ Trợ Ngôn Ng

Đường Dây Hổ Trợ Ngôn Ngữ là điện thoại nhắn lời được kiểm thường xuyên do giáo chức  nói tiếng Tây Ban Nha và Việt Nam. Phụ huynh có thể gọi cho đường dây này và để lại tin nhắn có thể được chuyển dịch cho trường học được chỉ định . Giáo chức cũng có thể gọi cho đường dây nhắn này và  bấm vào ngôn ngữ mà họ đang cần sự hổ trợ để được nhân viên nói tiếng Tây Ban Nha/Tiếng Việt  hầu được hỗ trợ trong việc dịch thuật.
Link to Peachjar Newsletter

district Events