Search form

Search all BPS schools

Click here on any page for easy access to the
DISTRICT PAGES.

You are here

Văn Phòng Bình Đẳng Giáo Dục

Mục đích của Văn Phòng Bình Đẳng Giáo Dục hầu tăng thêm cơ hội giáo dục giữa các chủng tộc và các đa văn hóa để thúc đẩy thành tích học sinh và đào tạo cho giáo chức và phụ huynh nhờ đó tăng thêm sự tác động và hiểu biết giữa các thành viên của các chủng tộc và các nền văn hóa khác nhau trong tất cả các khía cạnh của cộng đồng  Công Lập Học Đường Bloomington .
 

Chúng tôi tin rằng ...

• mỗi người đều có giá trị sẳn có.
• tất cả mọi người có quyền được đối xử với sự tôn trọng và nhân phẩm.
• tất cả các giáo chức, học sinh và gia đình có quyền được đối xử một cách bình đẳng      và công bằng.
• mỗi cá nhân chịu trách nhiệm về hành động của mình.
• môi trường an toàn là điều thiết yếu cho an bình của toàn thể cộng đồng.
• môi trường thân thiện hầu khích lệ tình công dân cho tất cả.
• kỳ vọng cao thúc đẩy thành tích vượt trội.
• đa văn hóa chủng tộc làm phong phú cộng đồng.
• gia đình có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất vào việc giáo dục con cái của mình.
• sự trung thực và tính toàn vẹn rất quan trọng.
 

Thông tin liên Lạc

Văn Phòng Bình Đẳng Giáo Dục
Trung tâm Giáo Dục Học Khu
1350 West Street 106
Bloomington, MN 55431-4126
 
Điện thoại: 952-681-6420
Fax: 952-681-6411
Đường Dây Hỗ Trợ Ngôn Ngữ: 952-681-6412
 
Thư ký Văn Phòng :
Kimsure Proeung
Điện thoại: 952-681-6420
Kproeung@bloomington.k12.mn.us
 
Giám đốc Văn phòng
Văn Phòng Bình Đẳng Giáo Dục
Dinna Wade-Ardley
Điện thoại: 952-681-6417
Fax: 952-681-6411
Dwade@bloomington.k12.mn.us
Link to Peachjar Newsletter

district Events