Search form

Search all BPS schools

Click here on any page for easy access to the
DISTRICT PAGES.

You are here

Tuyến Đường Xe Buýt

Tiêu Chuẩn

Trường Công Lập Bloomington cung cấp vận chuyển cho học sinh thường trú như sau:
• Học sinh tiểu học từ mẫu giáo đến lớp 5 cư ngụ trong phạm vi của nhà trường và sống ít nhất 0.5 dặm từ trường.
• Học sinh trung học từ lớp 6 đến 12 cư ngụ trong phạm vi của trường và sống ít nhất là 1.25 dặm từ trường.
Nếu con quý vị sống trong phạm vi đi bộ - ít hơn 0.5 dặm cho tiểu học và ít hơn 1.25 dặm cho lớp 6-12 – con em quý vị có thể hội đủ điều kiện trong chương trình Pay to Ride (Trả Tiền Xe Buýt) của chúng tôi. Học sinh có thể sử dụng trạm được thành lập gần nhất ngoài vùng đi bộ của trường một khi đã trả thanh toán lệ phí.
 

Các Trạm Dừng

• Tiểu học (Mẫu Giáo-lớp 5)-Thông thường, điểm dừng sẽ được đặt ở các giao lộ gần nhất với trọng tâm vị trí địa lý nơi các học sinh sẽ dừng bước qua.
• Trung học (6-12)-Nói chung, học sinh sẽ đi bộ từ nơi cư trú, đi qua các đường trong để tới tuyến đường chính nơi trạm dừng của xe buýt.

Dịch Vụ Cá Biệt

Khu học chánh cung cấp vận chuyển cho học sinh trong chương trình giáo dục cá biệt dựa theo Kế hoạch Giáo Dục Cá nhân Học Sinh. Nếu con em quý vị có nhu cầu đặc biệt cần tới sự vận chuyển khác với xe buýt thông thường , xin vui lòng hợp tác với giáo chức quản lý hồ sơ giáo dục cá biệt hoặc gọi cho Văn Phòng Vận Chuyển của chúng tôi ở số 952-681-6300.
Link to Peachjar Newsletter

district Events