Search form

Search all BPS schools

Click here on any page for easy access to the
DISTRICT PAGES.

You are here

Chủng Ngừa

Những Yêu cầu Tiêm Chủng

Học sinh phải hội đủ với những yêu cầu tiêm chủng do tiểu bang Minnesota đặt ra để được đi học, . Một bản sao hiện hành về chủng ngừa của học sinh phải nằm trong hồ sơ, của trường. (Phiên bản tiếng Tây Ban Nha)
 
Học sinh có thể miễn khỏi những quy luật chủng ngừa vì lý do sức khỏe hay tâm linh tín ngưỡng. Bản miễn nhiễm này rất cần thiết để có công chứng thị thực nộp cho văn phòng  y tế  trường  hầu đáp ứng  những yêu cầu của tiểu bang.  Hồ sơ miển nhiễm này có thể nộp trong hồ sơ chủng ngừa như đã nói ở trên đây.
 

Lịch Trình Chủng ngừa

Xin đề nghị các bậc phụ huynh gọi bác sĩ gia đình của con mình để làm hẹn tiêm chủng. Đối với những gia đình không có bác sĩ gia đình, quý vị có thể liên lạc với một trong các cách sau:
Y Tế Công Cộng Bloomington có tiêm phòng với lệ phí thấp.  Ngày và thời gian tiêm chủng ở đây, xin gọi 952-563-8900.
MinuteClinics trạm xá đặt tại các cửa hàng Target và Siêu thị Cub trong khu vực
Các Mạng Liên Kết Y Tế Trong Vùng cung cấp các nguồn tin tức về y tế và nha khoa với chi phí thấp và các thông tin bảo hiểm y tế. Gọi 651-489-2273 (CARE).
• Phụ huynh cũng có thể liên lạc với cơ quan y tế của nhà trường để biết thêm những thông tin này.
Link to Peachjar Newsletter

district Events