Search form

Search all BPS schools

Click here on any page for easy access to the
DISTRICT PAGES.

You are here

Phục Vụ Sức Khỏe

Phục Vụ Sức Khỏe là thành phần của Khu Học Chánh Bloomington cam kết để cung ứng những vấn đề liên quan đến sức khỏe và nguồn thông tin cho cộng đồng Học Chánh Bloomington.
Mỗi trường đều có thành viên Phục Vụ Y Tế là người liên kết với các học, gia đình, giáo chức và các thành viên đối tác cộng đồng để cổ võ sức khỏe học sinh hầu giúp học sinh thành công trong học vấn.
 

Những Phục vụ Cung Cấp

Tại mỗi trường, Giáo Chức Phục Vụ Y tế  cung cấp các phục vụ sau đây dưới sự chỉ đạo của Giám Đốc Y Tế Phục Vụ hầu hỗ trợ các học sinh Bloomington :
• Giám sát quá trỉnh tiêm chủng của học sinh
• Quản lý kế hoạch y khoa cho học sinh có nhu cầu về sức khỏe
• Cung cấp việc  cứu cấp và chăm sóc khẩn cấp thiết cho học sinh và giáo chức
• Quản lý việc phân phối thuốc uống theo toa bác sĩ
• Duy trì hồ sơ quá trình y khoa
• Thực hiện các chương trình giám định
• Quan sát các bệnh truyền nhiễm
 

Liên Lạc

Điện thoại: 952-681-6505
Điện thư: 952-681-6519
 

Đốc Công Y tế Phục Vụ Học Khu
Điện thoại: 952-681-6518

Link to Peachjar Newsletter

district Events