Search form

Search all BPS schools

Click here on any page for easy access to the
DISTRICT PAGES.

You are here

Trương Mục Bữa Ăn cho Học Sinh

Số Trương mục của tài khoản

Các học sinh bấm mã số của trương mục vào trong bàn phím. Đây là số trương mục, kể cả mã số cần ghi nhớ, sẽ được áp dụng.  Trước khi bắt đầu niên học mới, các em sẽ nhận được mã số tài khoản qua thư tín. Hãy giúp con em quý vị nhớ mã số của mình trước ngày khai giảng. Các em có thể thực tập qua bàn phím của máy tính.

Chi Tiêu Học Sinh

Quý vị có biết quý vị có thể đặt giới hạn chi tiêu ở tài khoản ăn cho con em mình không? Chỉ cần gọi văn phòng thực phẩm của trường học để thiết lập giới hạn chi tiêu này. Quý vị xem qua những thứ gì mà con em quý vị mua qua bằng cách gọi văn phòng thực phẩm ở trường học hoặc liên lạc văn phòng Thực Phẩm của Học Khu ở số 952-681-6570. Cả hai nơi có thể in ra hoặc đọc Bản Liệt Kê Trương Mục với khoản chi tiêu hàng ngày và đóng nộp tài khoản của học sinh.

Quý vị cũng có thể vào Paypams để xem các tường trình liệt kê về những chi tiêu, khoản tiền còn lại, số khoản nạp ngân trực tuyến và quá trình trương mục của con em mình.  Đây là phương pháp an toàn, nhanh chóng và dễ sử dụng cho phụ huynh / người giám hộ để quản lý tài khoản bữa ăn cho em mình. Phụ huynh phải ghi danh với PayPams để truy cập các tính năng này.  Vào trang www.paypams.com và ghi danh. Sẽ mất khoảng trọn một ngày học trước khi số tài khoản và quá trình được liệt được cập nhật.  Đóng nạp trực tuyến có thể được thực hiện ngay.

Bữa ăn miễn phí và giảm giá

Hộ gia đình có thể hội đủ tiêu chuẩn hưởng chương trình ăn miễn phí hoặc giảm giá. Đơn xin cho Quyền Lợi Giáo Dục này phải được làm mỗi năm hầu áp dụng lệ phí cho bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá. Đơn có sẵn ở tất cả các trường học, các văn phòng phục vụ thực phẩm của học khu hay trang Đơn Xin Quyền Lợi.  Chấp thuận chỉ dành cho nguyên khẩu phần mà thôi, bữa ăn sáng và ăn trưa (bao gồm sữa).  Sữa sẽ không  nằm trong quy chế này khi học sinh đem đồ ăn trưa từ nhà.  Giá sữa là 45 cent.  Và có thể mua sữa khi dủng tài khoản của mình

Link to Peachjar Newsletter

district Events