Search form

Search all BPS schools

Click here on any page for easy access to the
DISTRICT PAGES.

You are here

Giá Biểu 2013-2014

Buổi Trưa cho Học Sinh (có sữa)

Tiểu Học                                 $2.45
Trung học cấp hai                $2.70
Trung học cấp ba                  $2.75
Giá giảm (toàn khối)            $0.40
Người Lớn                               $3.50
 
Buổi Sáng cho Học Sinh (có sữa)
Tiểu Học                                    $1.35
Trung học cấp hai                   $1.40
Trung học cấp ba                    $1.50
Giá giảm (toàn khối)              $0.00
Người Lớn                                 $2.25
 
Sữa                                   $0.45
 

Thu Ngân

Trả tiền cho bữa ăn bằng tiền mặt hoặc tín dụng có thể sử dụng ở trường học của mỗi học sinh hay tại Văn phòng Thực Phẩm của Học Khu. Khi thanh toán tiền cho nhiều học sinh ở các trường khác nhau, phải gởi mẫu đơn trực tiếp tới văn phòng Thực Phẩm.
 
Trung tâm Học Khu
Văn Phòng Thực Phẩm
1350 W Đường106
Bloomington, MN 55431
 

Chi Phiếu

Chi phiếu xin ghi trả cho ISD # 271, phần chú thích xin ghi họ và tên của học sinh.
 

Tiền mặt

Tiền mặt phải bỏ vào ở trong phong bì với tên và địa chỉ đầy đủ của học sinh trong đó. Thanh toán bằng tiền mặt có thể được trả vào lúc giờ ăn. Ở các trường tiểu học, tiền phải được gửi trước khi giờ học bắt đầu. Chúng tôi khuyến khích quý vị trả trước cho tài khoản của con em mình, vì đây sẽ giúp các lượt chờ đợi lấy thức ăn xảy ra cách mau chóng hơn.
 

Trả tiền qua thẻ tín dụng dưới dạng PayPams

Thanh toán bằng thẻ tín dụng (VISA, Discover hay Mastercard) có thể được thực hiện bằng cách vào trang mạng www.paypams.com. Khoản tiền trả trước 9 giờ sang thường sẽ nằm sẵn trong tài khoản của học sinh cùng ngày. Đây là một cách trực tuyến an toàn cho phụ huynh / người giám hộ để quản lý tài khoản ẩm thực của con em mình . Với PayPams quý vị có thể:
• trực tuyến trả trước bữa ăn tại trường cho con em của quý vị .
• xem trực tuyến tài khoản của con em.
• xem các hoạt động hàng ngày cho tài khoản của con em mình.
• xem trực tuyến quá trình thu ngân.
·  tạo lịch trình trả tiền tự động
• thiết lập thông báo tự động bằng điện thư về số tiền còn trong tài khoản .
• thiết lập xác nhận tự động về số tiền trong tài khoản sau khi nạp tiền.
• chọn VISA, Discover, Mastercard hoặc thẻ có sẳn tài khoản


Để nạp tiền bằng điện tử vào tài khoản của con em mình, phụ huynh sẽ cần phải sử dụng PayPams. Xin nhớ, quý vị vẫn có thể viết chi phiếu và gửi tới vào các văn phòng chính hoặc trường học như trước đây.
 
Để ghi danh và tìm hiểu thêm về chương trình, hãy truy cập www.paypams.com.  Liên lạc với các văn phòng ẩm thực với bất kỳ câu hỏi ở số 952-681-6570.
 

Thông tin về số tiền trong ngân khoản

Con em quý vị có thể biết số tiền trong ngân khoản khi các em sắp hàng đi ăn sáng hoặc ăn trưa. Hồ sơ về những khoản tiền trả và chi phí các bữa ăn được ghi trên thực đơn ăn trưa hoặc qua lịch trình . Số tiền trong trương mục có sẳn bằng cách gọi văn phòng Ẩm Thực ở Học Khu 952-681-6570 từ 7:30 sáng -4:15 chiều hoặc bằng cách ghi danh với PayPams tại www.paypams.com.
 
Số ngân khoản còn lại từ niên học qua sẽ được chuyển vào tài khoản của con quý vị trong niên học tới.  Trường hợp cũng xảy ra tương tự nếu con em quý vị chuyển cấp tới học ở trường học khác.  Nếu số tiền thiếu hụt từ năm qua sẽ được khấu trừ vào với khoản tiền trả đầu tiên trong niên học mới.  Sẽ không có hoàn trả tiền mặt ở tại các trường học . Vào cuối niên học, học sinh có thể lưu lại tiền trong tài khoản của mình hay có thể yêu cầu hoàn trả bằng chi phiếu từ văn phòng Thực Phẩm Học Khu trong suốt tháng Sáu.  Các học sinh 12 có thể được hoàn lại tiền mặt nếu chỉ có $10 hoặc ít hơn vào hai ngày học cuối cùng của niên khóa do văn phòng Thực Phẩm của trường đảm nhận.  Số tiền còn lại trong tài khoản của các em tốt nghiệp sẽ được tự động chuyển tới tài khoản của các em mình với cùng tên họ.
Link to Peachjar Newsletter

district Events