Search form

Search all BPS schools

Click here on any page for easy access to the
DISTRICT PAGES.

You are here

Đơn dành cho quyền lợi giáo dục

Bữa Ăn Miễn phí và giảm giá

Học sinh viên hội đủ điều kiện cho các bữa ăn miễn phí hay giảm sẽ có số trương mục . Giảm giá là 40 xu cho bữa ăn trưa và miễn phí cho bữa ăn sáng. Để hội đủ điều kiện này, xin điền vào đơn xin bằng ngôn ngữ của quý vị, liệt kê dưới đây. Xin vui lòng ký tên và gửi đơn ghi danh này tới văn phòng Phục Vụ Ẩm Thực tại địa chỉ 1350 W. 106 St, Bloomington, MN 55431, hoặc gởi cho phòng ăn của trường.  Các thư hồi đáp sẽ được gửi đến địa chỉ của quý vị.
 
Quý vị cũng có thể xin đơn ăn miễn phí hay giảm giá trực tuyến qua trang mạng của Trường Công Lập Bloomington!  Quá trình này rất an toàn,  bảo mật, riêng tư,  và quý vị có thể làm đơn bất cứ lúc nào. Xin bấm vào mạng nối dưới đây để điền đơn trực tuyến.

Bữa Ăn Miễn phí và giảm giá
Link to Peachjar Newsletter

district Events