Search form

Search all BPS schools

Click here on any page for easy access to the
DISTRICT PAGES.

You are here

Quản Trị Giáo Dục

Hội đồng Quản Trị Giáo dục là bộ phận hoạch định chính sách cho các Trường Lập Công Bloomington. Trong  khi hội đồng quản trị này chịu trách nhiệm về giáo trình giáo dục và các hoạt động theo bộ luật,  họ cũng chia những phần trách nhiệm khác cho vị Tổng Giám Đốc.  Hội đồng Quản Trị trường được lãnh đạo do Trưởng Hội Đồng và một phó Hội Đồng được bầu ra do các thành viên của Hội đồng quản trị.

Các cuộc họp thường xuyên của Hội đồng quản tr

Các cuộc họp hội đồng quản trị được tổ chức vào thứ Hai trong hai tuần thứ hai và thứ tư mỗi tháng lúc 7:00 tối ở trong phòng Họp Cộng Đồng ở Trung tâm Giáo Dục Học Khu , 1350 West Street 106, Bloomington, MN. Vào ngày thứ hai tuần  thứ tư của tháng, buổi học tham khảo sẽ tiếp diễn theo buổi họp Hội đồng quản trị thường xuyên.  Thứ hai tuần thứ ba của tháng được dành riêng cho một buổi học, cuộc họp Hội đồng quản trị hoặc kết hợp cả hai.
 

Chương trình phát sóng BEC-TV

Các buổi họp Hội đồng trường được phát sóng trực tiếp bởi BEC-TV, kênh 15, và sau đó chiếu lại vào lúc 01:00 sáng, 7:00 sáng, và 1:00 trưa ngày hôm sau, và cũng như nhiều lần sau đó trong tuần. Hầu hết các cuộc họp này cũng được xem như dạng "Theo Yêu Cầu" – Tìm thời khóa biểu các cuộc họp ở đây.  Quý vị cũng có thể xem như Live Stream của truyền hình BEC bây giờ.

Liên Lạc

SchoolBoard@bloomington.k12.mn.us
 
Câu hỏi cũng có thể trực tiếp đến
Cô Deb Bunkholt
Trợ lý điều hành cho Tổng Giám Đốc
952-681-6402
dbunkholt@bloomington.k12.mn.us
Link to Peachjar Newsletter

district Events